نوشته های اخیر

معرفی سامانه های حمل بار و خدمات پستی

حمل  بار چه از نوع سبک و چه سنگین همیشه پردردسر بوده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و سامانه های هوشمند متنوع خدمات پستی حمل بار از شهری و بین شهری بدون هیچ مشکلی حمل می شوند. در زمان حمل بار محافظت و امنیت بار از مهمترین دغدغه ها …

مطالعه بیشتر

روشهای جدید ارسال سریع

ارسال سریع یکی از مهمترین دغدغه ها و نیازهای بشر امروزی است که این امر نیازمند شیوه ها و راهکارهای نوینی است که در این مقاله به آن ها می پردازیم. روشهای نوین  ارسال و حمل  کالا چگونه به افزایش فروش  فروشگاه های آنلاین کمک می کند؟ یکی از علت …

مطالعه بیشتر

لاکرهای هوشمند پستی، در صنعت پست

لاکرهای هوشمند امــروزه رشــد تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات ، تمـام صنایـع را دچـار تغییـرات گسـترده ای کـرده اسـت، بـطـوری کـه هـر روز شـاهد نوآوریهـای متفاوتــی، در صنایــع هســتیم. صنعــت پســت نیــز جــدا از ایــن مقولــه نبــوده،  و همــواره شــاهد ایــن تغییـر و تحـوالت بـوده اسـت؛ شـرکتهای پسـتی دنیـا بـه منظـور …

مطالعه بیشتر