آموزش های کاربردیاخبار

لاکرهای هوشمند پستی، در صنعت پست

لاکرهای هوشمند

امــروزه رشــد تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات ، تمـام صنایـع را دچـار تغییـرات گسـترده ای کـرده اسـت، بـطـوری کـه هـر روز شـاهد نوآوریهـای متفاوتــی، در صنایــع هســتیم. صنعــت پســت نیــز جــدا از ایــن مقولــه نبــوده،  و همــواره شــاهد ایــن تغییـر و تحـوالت بـوده اسـت؛ شـرکتهای پسـتی دنیـا بـه منظـور تسـهیل و آسانی، در روند ارسـال مرسـوله های خـود،  نیـاز بـه تعریـف و ایجـاد سـرویسهای جدیدی دارنــد. هــدف از ایجــاد ایــن ســرویسهای جدیــد ،خدمات رســانی ســریع و مطمئــن، بــه مشــتریان می باشد. یکــی از ایــن ســرویسهای جدیــد ،کــه طی چنـد سـال گذشـته بسـیار متـداول شـده اسـت، و اغلـب شـرکتهای بـزرگ پسـتی دنیـا شـروع بـه ارائه ی آن بـه مشـتریان خـود کـرده انـد،( لاکرهـای پســتی هوشــمند ) می باشــد. اســتفاده از لاکرهــای پسـتی، در اکثــر کشــورهای دنیــا، بــخصــوص کشــورهای اروپایــی، از ســال 2000  میــلادی کم کم شــروع شــد، و بــا توجــه بــه اســتفاده ی گســترده از تکنولوژیهــای ســلف ســرویس،  و گســترش تجــارت الکترونیــکی، امــروزه بــه صــورتی خــاص،  بــه عنــوان یکــی از بهتریــن راه حلهــا ، در زمینــه ی بــازه توزیــع اســت. هــر چنــد از ایــن لاکرهــا، میتــوان بــه عنــوان گزینــه ای بــرای بــازه جمــع آوری، نیــز اســتفاده کــرد. لاکرهــای پســتی نقــش قابــل توجهــی، در کـم کـردن آلودگیهـای زیسـت محیطـی، ناشـی از حمل ونقــل را ایفــا میکننــد!مدتی است کــه کشــورهای منطقــه نیــز ، بــه اســتفاده از لاکرهــای پســتی روی آورده انــد. از لاکرهــای پســتی بــه منظــور تســهیل و آسانی در ارســال، و دریافـت مرسـولات، کاهـش هزینه هـای ارسـال مجــدد، و کاهــش هزینه هــای توزیــع و جمــع آوری مرســوله ها اســتفاده می شــود. افزایــش ســریع و گســترده ی تجــارت الکترونیــکی ، در ســالهای گذشــته باعــث شــده کــه مصرف کننــدگان انتظــار داشــته باشــند ، ســطح ارائه ی ســرویسها بهبــود بیابــد؛ بــرای مثــال کاهــش زمــان تحویــل و هزینه هــای پیگیــری و ردیابــی! ایــن افزایــش تجــارت الکترونیــکی، نیــاز بــه یــک کانــال بازگشــت C2B دارد. چالشهــای ناشــی از افزایــش تجــارت الکترونیــک ، در چنــد سـال اخیـر تأثیـر قابـل توجهـی روی شـبکه های توزیع کننــده در اروپــا نیز داشــته اســت. بخشــي از ايـن تغييـرات، لاکرهـای پسـتی اسـت. لاکرهـای پســتی را میتــوان در سراســر جهــان یافــت. ایــن لاکرهــای پســتی، جهــت دسترســی بیشتــر بــرای مصرف کننــده بــه فــروش میرســند؛ بــه طــور مثــال ســاعات انعطاف پذیــری و توانایــی انتخــاب مکانــی، کــه مرســوله ها جمــع آوری و بازگردانـده میشـوند. اپراتورهـای داخلـی پسـتی، فروشــگاههای اینترنتــی و اپراتورهــای خصوصــی، بــه طــور مثــال( Post Deutsche)و آمــازون، سـرویس لاکرهـای هوشـمند پسـتی را ، در سراسـر جهــان ارائــه میدهنــد . توســعه لاکرهــای پســتی ، در آلمــان باعــث شــده اســت 90 درصــد از جمعیــت ایــن کشــور در فاصلــه ی 10 دقیقــه از لاکرهــای پســتی زندگــی کننــد. امــروزه لاکرهــای هوشــمند پســتی ، در بســیاری از کشورهای دنیا ، مخصوصا در اروپــا و آمریــکا، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا