کاربردی

پستکس و هر آنچه درباره آن باید بدانیم (قسمت دوم)

فن آوری های بکار برده شده در سامانه پستکس

 • ایجـاد سیسـتم پایـدار در پستکس جهـت سـرویس دهـی و تحمـل ترافیک طیف گسـترده ای از مشـتریان و بازدیـد کننـده گان در هـر لحظـه بـا اسـتفاده از تکنولـوژی web garden & web farm
 • ایجاد بسـتر نرمال سـازی و بهینه سـازی بازیابی بانک اطلاعاتی به صورت دوره روزانه (شـامل ایندکس گذاری، بازسـازی ومرتب سـازی ایندکس ها ، پارتیشـن بندی)
 • پیاده سازی سیستم پویا جهت اجرای کردن فرآیند های پستی
 • پیـاده سـازی سیسـتم جغرافیایـی و محـدوده بنـدی بـر روی نقشـه ها(جهـت تشـخیص مـکان فرسـتنده و گیرنـده، محـدوده سـرویس دهـی نـاوگان پسـتکس، محـدوده سـرویس دهـی سـرویس هـای پسـتی فعـال در سـامانه)
 • پیاده سازی زیر سیستم تحلیل و بررسی نقاط جغرافیایی جهت جمع آوری و توزیع
 • بهینه سـازی مسـیر پیماش ناوگان جهت جمع آوری و توزیع و در نظر گرفتن حجم قابل حمل هر وسـیله نقلیه با دانسـتن تعداد و ابعاد مرسـولات در هر نقطه
 • پیاده سازی سیستم تحلیل سفارشات مشتری و تصمیم گیری ارائه پیشنهاد سرویس مناسب به مشتری

وجه تمایز پستکس

 • سـاده سـازی و یکپارچـه سـازی فرآینـد هـای سـنتی سـازمانی ثبـت سـفارش پسـتی (داخلی، خارجـی و حمـل و نقـل سـنگین، دولتـی و خصوصـی) بـرای اولیـن بـار در ایـران
 • امکان ثبت سفارش پستی در اشل انبوه و تکی در ۲۴ ساعات شبانه روز برای اولین بار در ایران
 • دریافت اطلاعات مکانی و حجمی بسته ها از مشتریان جهت خدمات رسانی هر چه بهتر
 • پیشـنهاد هوشـمند بـه مشـتریان درجهـت اسـتفاده از بهتریـن سـرویس بـا تحلیـل اطلاعـات مشـتریان)موقعیت مکانـی مبـدا و مقصد، اطلاعات مرسـوله و سـابقه اسـتفاده و امکانات مشـتری…
 • سازماندهی و مدیریت و رصد ناوگان جمع آوری و توزیع به صورت آنلاین و هوشمند
 • مسیر دهی هوشمند به جمع آوران بسته
 • اعلام زمان بندی دقیق به مشتریان جهت جمع آوری
 • جمع آوری و توزیع بسته های پستی به صورت کاملا هوشمند و منحصر به فرد برای اولین بار در ایران
 • امکان اتصال و دسترسی به سیستم ثبت سفارش پستی برای تمامی سیستم ها، سازمان ها و کسب و کار ها
 • امکان اضافه کردن فرآیند و خدمات در سریعترین زمان ممکن
 • تسهیل در پرداخت ها
 • ارائـه سـرویس هـای ارزش افـزوده ( امـکان درخواسـت کارتـن و لفـاف بنـدی، امـکان درخواسـت چـاپ فاکتـور پسـتی، چـاپ لوگـوی تجـاری و بیمـه پوششـی، امـکان رهگیـری تمامـی مرسـولات…)
پستکس

ثبت سفارش

ثبت سفارش در سایت پستکس ، درست به سادگی تصاویر ذیل است. تنها با تکمیل اطلاعات در کادرهای ستاره دار شما می‌توانید سفارش خودتان را ثبت کنید.

اطلاعات مرسوله و گیرنده

ثبت آدرس فرستنده:

همانطور که در تصویر می‌بینید، چنانچه آدرسی را قبلا درج کرده باشید، به سادگی می‌توانید آن را جست و جو کرده و مجددا از آن استفاده کنید.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا