نوشته های اخیر

مقایسه لجستیک بین الملل( مدیریت زنجیره جهانی تدارکات ) و مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره جهانی تدارکات

اصطلاحات رایج دنیای مدرن تجارت و دیگر مناطق که شامل فعالیت های مختلف می شود لجستیک بین الملل( مدیریت زنجیره جهانی تدارکات) و مدیریت زنجیره تامین هستند. این اصطلاحات شامل عملیات نظامی در بین کشورهای مختلف نیز می باشد. تشخیص این موضوع که فردی در حال انجام مدیریت لجستیک بین …

مطالعه بیشتر

بررسی کامل و جامع اهمیت لجستیک بین الملل( مدیریت زنجیره جهانی تدارکات) چیست؟

لجستیک بین الملل

لجستیک بین الملل( مدیریت زنجیره جهانی تدارکات) در عصر جدید تا حد زیادی مورد توجه واقع شده است. روابط موجود بین کشورها، نزدیکی کشورها به یکدیگر، ارتباطات مناسب موجود بین آن ها، فضای کسب و کار، احترام متقابل به فرهنگ های مختلف، آداب، سنن و رفتارهای کشورهای همسایه باید به …

مطالعه بیشتر

مزایای خوشه های لجستیک

خوشه های لجستیک

به هاب های بزرگ حمل و نقل خوشه های لجستیک گفته می شود. در صورت ورود یکی از شرکت های بزرگ به این خوشه ها به استفاده از وسایط حمل و نقل بزرگ نیاز خواهید داشت. این وسایل نقلیه بزرگ شامل کامیون ها، هواپیماها و واگن های بزرگتر می باشند. …

مطالعه بیشتر