نوشته های اخیر

لاکرهای هوشمند پستی، در صنعت پست

لاکرهای هوشمند امــروزه رشــد تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات ، تمـام صنایـع را دچـار تغییـرات گسـترده ای کـرده اسـت، بـطـوری کـه هـر روز شـاهد نوآوریهـای متفاوتــی، در صنایــع هســتیم. صنعــت پســت نیــز جــدا از ایــن مقولــه نبــوده،  و همــواره شــاهد ایــن تغییـر و تحـوالت بـوده اسـت؛ شـرکتهای پسـتی دنیـا بـه منظـور …

مطالعه بیشتر